22 november 2019

De Participatiewet werkt niet: kabinet grijp in!

De Participatiewet heeft op meerdere vlakken de situatie voor mensen met een beperking verslechterd.
Dat blijkt uit een evaluatie van de wet door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De inkomenspositie is verslechterd en bestaanszekerheid is afgenomen.

En ook de kans op beschut werk (voorheen sociale werkvoorziening) is verminderd.
Ieder(in) vindt dat het kabinet er nu niet langer omheen kan om ingrijpende verbetermaatregelen te nemen.
De Participatiewet heeft als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.
De wet zou het voor werkgevers makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
Dat is niet of nauwelijks gelukt.
Alleen voor jonggehandicapten, die voorheen onder de Wajong-regeling vielen, is de baankans iets gestegen.
Maar hun inkomenspositie en bestaanszekerheid zijn verslechterd.
De uitkering is lager, ze werken vaker in deeltijd of in een tijdelijke baan.
Voor mensen die voorheen recht zouden hebben op werk in de sociale werkvoorziening is het beeld nog somberder.
Na vier jaar heeft 39% (beschut) werk terwijl voorheen meer dan 55% na die tijd aan het werk was.

Bron: Iederin