10 november 2020

Handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding geactualiseerd

De Handreikingen Bezoek en logeren en Dagbesteding zijn aangepast, mede door de nieuwe maatregelen die het kabinet op 13 oktober 2020 heeft afgekondigd om het coronavirus in te dammen.
Afgelopen zomer concludeerde de gehandicaptensector dat ze met een nieuwe corona-golf niet nogmaals een collectieve stop van bezoek,
logeren en dagbesteding wilt.

Op basis van de geleerde lessen van de eerste corona-golf wil de sector zich vooral richten op (lokaal) maatwerk; op basis van geldende
maatregelen, mate van ernst van de situatie per regio en de situatie op de locatie.Daarnaast is het streven dat er veel beter wordt afgestemd met alle betrokkenen (cliënten, verwanten/naasten en professionals).

Onderscheid op vijf risiconiveaus
De aangepaste handreikingen maken
iddels een ‘routekaart’ onderscheid op vijf verschillende risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en een Lock down.
Elk niveau heeft een eigen pakket aan maatregelen.
Welk risiconiveau geldt en welke (aanvullende) maatregelen, wordt op regionaal/lokaal niveau bekeken.
Voor alle niveaus geldt vanaf nu dat een mondkapje wordt gedragen in publieke binnenruimtes en werk bij mensen thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Betrekken cliënten en verwanten
De handreikingen benadrukken nog eens extra dat cliënten en/of verwanten betrokken moeten worden bij te nemen maatregelen.
Daarbij moet een goede afweging worden gemaakt tussen veiligheid en kwaliteit van leven.
Zo wordt maatwerk mogelijk en ontstaat er meer draagvlak voor maatregelen.
Bij bezoek en logeren is toegevoegd dat het dan niet alleen om functionele afwegingen gaat, maar ook over (gezamenlijke) morele en ethische afwegingen.

Wet zorg en dwang
Ieder(in) ziet nog een aantal belangrijke aanvullingen in de geactualiseerde Handreiking Bezoek en logeren.
Zo mag een mantelzorger en één naaste altijd op bezoek blijven komen, ongeacht besmettingsgraad in de regio of op locatie.
Afhankelijk van de grootte van de ruimten, mag bezoek ook plaatsvinden in algemene ruimten.
Daarnaast is een nadrukkelijke verwijzing toegevoegd naar de Wet zorg en dwang (Wzd), als er op individuele basis sprake is van het beperken van en/of aan bezoek van naasten en de cliënt verzet zich daartegen.
Dan dient het stappenplan conform de Wzd te worden doorlopen.

Bron: Ieder(in)