Visitaties door de LFB

Een visitatie is een onderzoek waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de zorg.
Een visitatie is een soort verantwoording naar de maatschappij en zorgt ervoor dat de kwaliteit in de zorg wordt verbeterd.
De visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie.
Er worden afspraken gemaakt wanneer de organisatie wordt bezocht door een visitatiecommissie.
Vanuit de LFB zijn ervaringsdeskundigen en coaches opgeleid tot visiteur.
Zij kunnen worden ingezet door organisaties.

Harro Zwier en Rietje Oomen zijn bijvoorbeeld vanuit LFB Wolvega opgeleid als visiteur.

Wat is nu eigenlijk visitatie?
Bij een visitatie wordt er gekeken hoe een zorginstelling werkt.
Hoe werken collega’s onderling met elkaar samen en wordt er ook echt gewerkt zoals beschreven staat in de missie en visie van de zorginstelling.
Om dit te onderzoeken komen er twee visiteurs op ‘visite’ bij jouw zorginstelling.
Zij kijken hoe de zorgverlening in de praktijk wordt georganiseerd.

Een visitatie bestaat uit een voorbereidingsgesprek en een gesprek tijdens een bezoek.
Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en zijn erop gericht de werkzaamheden en de processen van zorginstelling in kaart te brengen.
Waar mogelijk worden er verbeterpunten aangegeven. Zodat het werk en de processen meer met elkaar stroomlijnen.
Ter afsluiting geven de visiteurs hun feedback en doen zij suggesties ter verbetering.
De visitatiecommissie beoordeelt onder andere de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het vak wordt uitgeoefend.

Waarom is visiteren belangrijk en waarom voeren we het in?
De gedachte achter visitatie is dat tekortkomingen in de kwaliteit van zorg zelden te wijten valt aan onkunde, ondeskundigheid of desinteresse van zorgprofessionals. Verbeterpunten hangen eerder samen met de organisatie van de zorg.
Er zijn altijd mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Een visitatie is zeker niet bedoeld om elkaar te controleren.
De visitatie wordt uitgevoerd aan de hand van een vooraf toegestuurde vragenlijst of een rapport van de zorginstelling.
Visiteurs zijn altijd onpartijdig en oordelen niet.
Wel geven zij tips en verbeterpunten aan.
Het visitatierapport is vertrouwelijk.

Waarom doen we de visitaties vanuit de LFB?
Ervaringsdeskundigen kunnen zelf het beste hun ervaringen vertellen.
Vanuit die ervaringen kunnen ervaringsdeskundigen weer advies geven aan de betreffende zorginstelling.
Dit zijn de beste visitaties.
De organisatie krijgt op deze manier de beste tips en het beste advies van de ervaringsdeskundige.

Intersse in een visitaie door de LFB?
Neem contact met ons op!