ANBI gegevens vereniging LFB

ANBI gegevens
Vereniging LFB is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Voor de ANBI status is vereniging LFB verplicht de onderstaande gegevens te publiceren.

Officiële naam:                     Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk
Fiscaal nummer: (RSIN):   81668228
KVK nummer:                       40483102
Postadres:                               Postbus 13117, 3507 LC Utrecht
Bezoekadres:                          Zonnebaan 39, 3542 EB Utrecht

Doelstelling
Het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
Het bevorderen van de emancipatie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Actueel beleidsplan:                 Meerjarenstrategie LFB   &   Werkplan 2021

Jaarverslag:                                Jaarverslag 2020

Financiële verantwoording     Jaarrekening 2020

Samenstelling bestuur:
E.J.S (Ellis) Jongerius, directeur bestuurder

Samenstelling Raad van Toezicht
Inge van Dijk (Vz)    B-lid
Dirk Verstegen          B-lid
Simche Heringa        B-lid
Fred Pelzer                 A-lid
Diana Davelaar         A-lid
Tanya Smiley             A-lid
Klaasjan Smit            A-lid

Beloningsbeleid:
Vereniging LFB hanteert de cao Sociaal Werk.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie.
De A-leden ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij (in eigen tijd) aanwezig zijn.